Tillbaka till startsidan

Avtalsvillkor

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Forsberg och Fager AB 559186-9168 (nedan kallad FFAB).
Postadress: Forsberg och Fager AB, Box 1003, 251 10 Helsingborg.

E-postadress: info@forsbergfager.se

Allmänt

FFAB säljer böcker via Internet till dess kunder ("Kund") företrädesvis i Sverige. Kund kan vara antingen privatperson över arton (18) år ("Privatkund") eller företag, organisationer och offentliga institutioner (gemensamt "Företagskund"). Försäljning sker via webbplatsen www.forsbergfager.se eller enligt individuellt tecknat avtal.

Webbutbildning är en tjänst som tillhandahålls av FFAB och säljs till Privatkunder och Företagskunder. Beställning och köp av webbutbildning är möjligt för den som är registrerad kund hos FFAB. Privatkund kan registrera ett konto på www.forsbergfager.se.
Genom att slutföra en beställning i ovanstående kanaler, registrera sig för konto hos FFAB eller genom undertecknande av avtal enligt ovan accepterar Kund Avtalsvillkoren.

FFAB reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på Webbplatsen.

Priser och avgifter

Gällande produktpris inklusive moms är det pris som vid beställningen framgår på Webbplatsen. FFAB förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.

Privatkund boende inom EU betalar svensk moms medan Privatkund boende utanför EU inte betalar svensk moms. Utländsk Företagskund inom EU debiteras svensk moms i de fall denne inte har uppgivit ett korrekt momsregistreringsnummer. Företagskund utanför EU debiteras inte svensk moms.

Fraktavgift motsvarar nödvändigt porto för frakt via Posten.

Beställning

Bindande avtal uppkommer först när FFAB per e-post bekräftat beställningen. FFAB reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt.

Kund har rätt att före FFABs expediering av ordern per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med expediering menas att Kund erhållit e-post om att ordern är skickad.

Meddelanden från FFAB sänds normalt till den e-postadress som Kund angivit vid beställning, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Kontoregistrering och Konto

Kund som beställer via Konto får tillgång till tjänster som kräver inloggning.

Kund registrerar namn (Privatkund) eller organisationsnummer (Företagskund), e-postadress och postadress. Företagskund inom EU som önskar fakturering utan moms ska även uppge momsregistreringsnummer. För tjänst som kräver konto väljer och registrerar Kund användarnamn och lösenord.

Betalning

Betalning sker mot faktura då betalningsvillkor fjorton (14) dagar för Privatkund och trettio (30) dagar för Företagskund gäller. Vid försenad betalning debiteras Kund dröjsmålsränta om två (2) % per månad från fakturans förfallodag. Vid påminnelse debiteras lagstadgad avgift om för närvarande sextio (60) kronor. FFAB förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva Kunds kreditvärdighet. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kronor tillkommer.

Leverans av fysiska produkter

Leverans sker normalt med paket eller varubrev till Privatkund och med Företagspaket eller varubrev till Företagskund. Om leveranstiden beräknas bli längre än vad som anges på Webbplatsen ska FFAB per e-post underrätta Kund, som då har rätt att innan expediering per e-post annullera sin beställning.

FFAB ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Varan anses vara levererad när försändelsen är utdelad i brevlåda, avlämnad som Påse på dörren, uthämtad hos ombud eller kvitterad vid leverans till dörr.

Leverans av Webbutbildning

Leverans av Webbutbildning sker genom FFAB tillhandahållande att Konto registreras på Webbplatsen. Tillhandahållandet sker dels genom att ett e-mail med länk sänds till av Privatkunden angiven e-mailadress, dels genom att länken tillhandahålls Privatkunden i inloggat läge på Webbplatsen.

Krav på enheter och användningsregler för Webbutbildning

För tillgång till Webbutbildning krävs att Privatkund har tillgång till Enhet med åtkomst till Internet. Privatkund ansvarar själv för sådan tillgång samt för uppfyllande av vid var tid gällande systemkrav, t.ex. uppgraderingar eller uppdateringar.

Köp och användning av Webbutbildning får endast ske för privat och icke-kommersiellt syfte. Webbutbildning får inte vidareupplåtas och/eller vidareförsäljas eller kopieras (med undantag för kopiering för privatbruk) och inget annat förfogande eller spridning får ske. Det är inte heller tillåtet att modifiera eller vidareutveckla Webbutbildning.

Ångerrätt

Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar ("Ångerfrist") från det datum varan mottagits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela FFAB detta inom Ångerfristen. Kontakt sker via info@forsbergfager.se

Kund ska återsända varan till FFAB utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då Kund meddelat FFAB om beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kund skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vid utnyttjandet av Ångerrätten står Kund för kostnaderna för återsändandet av varan och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form. Retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav. Om Kund utnyttjar Ångerrätt ska FFAB utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag då FFAB underrättades om Kunds beslut att frånträda avtalet återbetala Kunds kostnader för ordern, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Kund valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen vi erbjuder). FFAB förbehåller sig dock rätten att återbetala tidigast då vi fått tillbaka varan från Kund.

Reklamation

Om FFAB har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera till FFAB.

Kontakt sker med FFAB e-post: info@forsbergfager.se

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet, dock senast tre (3) år från leveransdagen. FFAB följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer för reklamationer, se www.arn.se, och svensk lag vid en eventuell tvist. Läs mer på mer på www.konsumentverket.se

Reklamation ska minst innehålla följande information:
  • ordernummer
  • fakturanummer
  • titel på de produkter som kund vill reklamera

Retur vid reklamation får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från FFAB. Kund har rätt att returnera felaktig produkt på FFABs bekostnad förutsatt att Kund följer FFABs instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att:
  1. kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller
  2. behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller
  3. häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

Ansvar

Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och, för Privatkund tvingande konsumentlagstiftning har FFAB inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar FFAB varken för direkt eller indirekt skada.

FFAB ansvarar inte för innehållet på webbplats till vilken länk finns från Webbplatsen.

FFAB garanterar inte funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet hos Webbplatsen.

FFAB ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av sådant Kund erhållit genom Webbplatserna eller för annans eventuellt brottsliga användning av sådant.

FFAB ansvarar inte för någon skada, direkt eller indirekt, som uppstått genom användandet av eller oförmågan att använda Webbplatserna. FFAB ansvar överstiger under inga omständigheter erlagt pris för aktuellt köp.

Ovanstående gäller inte om skada uppstått genom FFAB uppsåt eller grova oaktsamhet eller om annat följer av tvingande lag.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

FFAB registrerar personuppgifter i samband med att Kund skapar ett konto eller beställer i vår e-handel. Behandling och lagring sker därefter i syfte att kunna uppfylla avtal och för att utveckla våra produkter och erbjudanden. När FFAB inte längre har laglig grund för att fortsätta personuppgiftsbehandlingen sker gallring i form av borttag eller anonymisering.

Genom att acceptera Avtalsvillkoren lämnar Kund sitt godkännande till denna personuppgiftsbehandling.

Cookies

För att handla via Webbplatserna behöver din webbläsare vara inställd för att ta emot cookies. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på Webbplatsen, Cookien innehåller ingen personlig information.

Genom att navigera på Webbplatsen lämnar du ditt samtycke till hanteringen av cookies enligt ovan. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren.

Ändring av Avtalsvillkoren

Dessa villkor gäller tills vidare, men Avtalsvillkoren kan ändras av FFAB. Efter att Kund gjort sin beställning har inte FFAB rätt att ändra sina villkor för aktuell beställning.

Tvist

Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp hos FFAB. Tvister ska avgöras i och av svensk allmän domstol. Konsumenter kan även få tvister med anledning av Avtalsvillkoren prövade av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vars rekommendationer FFAB följer. Beslut från ARN är en rekommendation och inte tvingande. För mer information se www.arn.se.

Dessa Avtalsvillkor ändrades senast den 2019-09-21

Tillbaka till startsidan